4 செப்., 2010

இனி மேலே மெனுபாரில் தமிழில் வரும் தலைப்புகளும் உபதளைப்புகளும் அவற்றிற்கான வேப்சிடே லின்க்ஸ் களும்
----------------------------------------------
thodarbu
----------
arivupukkal--www.arivippukkal.blogspot.com
thodarpu---www.thodarbu.blogspot.com
kelunkal --www.kelunkal.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------poonkudil
---------
thamil----www.thamil1.blogspot.com
isaiyulakam---www.isaiyulakam.blogspot.com
pothuarivu--www.pothuarivu1.blogspot.com
pungaithamil--www.pungaithamil.blogspot.com
thamileelam--www.thamileelam2.blogspot.com
kananithamil..www.kananithamil.blogspot.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------manvasanai----

switzerland----www.pungudutivu1.blogspot.com
switzerland--www.freewebs.com/pungudutivu_ch
canada----------www.pungudutivu.ca
britan-----------www.pungudutivu.org
france--------
germany------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------seythi-
--------

eelam -----www.eelamseythy.blogspot.com
ulakam-----www.ulakaseythy.blogspot.com
india----www.indiaseythy.blogspot.com
swiss-----www.swiss-tamil.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

theevakam
---------

theevakam----www.theevakam.blogspot.com
nainativu----www.nainativu.org
mandaitivu--www.mandaitivu-ch.com
velanai-----www.velanaieast.com
allapiddy---www.allaiyoor.com
karainagar----www.karainagar.com
analaitivu---www.analaitivu.org
karampon-----www.karampon.com
neduntivu---www.neduntivu.net

கருத்துகள் இல்லை: